•    
   Ms. Savannah Roch Mrs. Darriel Boyd
  Teacher  Assistant 
  Website
   

     
   Mrs. Lisa Kavanagh Mrs. Bambi Lepre 
  Teacher  Assistant 
  Website
   

     
   Mrs. Kaytee Horn Mrs. Sharla Mong
  Teacher  Assistant
  Website  

     
  Ms. Jennifer Denham Mrs. Jordan Brock-Mcfarland
  Teacher  Assistant 
  Website 
   

     
   Mrs. Ashley Alexander Mrs. Kayla Farrell
  Teacher  Assistant 
  Website
   
   
     
   Ms. Lacy Brown Ms. Kristi Leonard
  Teacher  Assistant 
  Website
   
   
   
   
   20/21 Kindergarten Team