• August's Golden Awards
   
   
  Golden Spatula:
  Mrs. Melaney's 5th Grade Class
  golden spatula
   
   
  Golden Trashcan:
  Mrs. Roch's Kindergarten Class
  golden trashcan
   
   
  Golden Plunger:
  3rd Grade Boys and Girls
  golden plunger
   
   
  Golden Bus:
  Bus #24
   Bus 24
   
   
  Golden Van:
  2nd Shift of Boys and Girls Club
  2nd shift bgc
   
   
  Staff of the Month:
  Ms. Cox, Second Grade
  Ms. Cox